தமிழ் பதிவுகளுக்கு - தினம் ஒரு குறள் (இந்த இணைப்பை பின்பற்றவும்)
To read posts in english, follow this link - Thirukkural a day
(All english Translations and Meanings for couplets are from G.U.Pope version)

Tuesday, April 19, 2016

Couplet - 76, The Possession of Love, Righteousness

Kural in Tamil :

அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப அறியார்
மறத்திற்கும் அஃதே துணை.

Transliteration :

araththirkke anbusaar benbar ariyaar
maraththirkkum agdhe thunai. 

Translation :

The unwise deem love virtue only can sustain,
It also helps the man who evil would restrain.

Meaning :

The ignorant say that love is an ally to virtue only, but it is also a help to get out of vice.

Explanation :

1. Aram - Righteous,  Maram - unrighteous/ immoral
People who do not understand the true meaning of love would say that love is a feeling that is shared between two righteous individuals. In this case both the individuals reciprocate the same feeling towards the other which in turn grows love and friendship amongst others. But thiruvalluvar says, love is not something that you express towards a person who does good to you, instead it is something that you show even when the opposite party is not doing good to you. In which the person who errs feels ashamed and will understand his mistake and will love you in return which, makes love even more stronger and abundant in the world. 

2. Aram - Peace/righteous, Maram - Bravery/war-like
The other interpretation of this couplet is, ignorant people say that love is the source only to good deeds and righteousness. But, Valluvar says, love is the source also to bravery, war-like courage (which is often related to weapons and physical strength over others). This raises at the virtue of a true individual or soldier who stands up to evil to establish righteousness and good in this world. 

குறள் - 76, அன்புடைமை, அறத்துப்பால்

குறள் - 76:

அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப அறியார்
மறத்திற்கும் அஃதே துணை.


பொருள் :


அறியாதவர், அறத்திற்கு மட்டுமே அன்பு துணையாகும் என்று கூறுவர்:ஆராய்ந்து பார்த்தால் வீரத்திற்க்கும் அதுவே துணையாக நிற்கின்றது.


விளக்கம் :


1. அன்பு என்பது அறச்செயல்களுக்கு மட்டும் துணையாகும் என்று அறியாதவர் கூறுவார். அதாவது தன்னிடம் அன்பு செய்பவர்களுக்கு பதிலுக்கு அன்பு செய்வதினால் நன்மை வளர்கிறது அதனால் அறச் செயல் வளரும் இதையே அறத்திற்கு அன்பு துணை என்று அறியாதவர் கூறுவர். ஆனால் தன்னிடம் அன்பு காட்டாத தீமை செய்யும் ஒருவருக்கும் பிரதிபலனாக அன்பையே தருவோமானால் அந்த தீயவர் திருந்தி அன்பின் வழியில் வாழ்வு நடத்துவர் அன்பு மேலும் வளரும். இதையே வள்ளுவர் மறத்திற்கும் அன்பே துணை என்றார், அறம் - நன்மை, மரம் - தீமை என்று பொருள் படும் படி ஓரி விளக்கம் கூறுவார். 

2. அறம் - நன்மை / அஹிம்சை, மறம் - வீரம். பொதுவாக வீரம் இருக்கும் இடத்தில் ஆயுதங்களையும், உடல் பலத்தையும் பற்றி அதிகம் பேசப்படும். அப்படிப்பட்ட ஒரு போர் குணம் நிறைந்த இடத்திலும், நன்மையை நிலைநாட்ட வீறு கொண்டு எழும் வீரனின் அஹைரியத்டிலும் அன்பே சிறந்து விளங்கிகிறது என்கிறார். அமைதியைக் காக்கவும், சாந்தமாய் இருக்கவும் மட்டுமே அன்பு என்று உணர்பவர் அறியாதவர், வீரத்திற்கும் அன்பே முதன்மை ஆதலால், மறத்திற்கும் அஃதே துணை என்றார் வள்ளுவர். 


Saturday, April 16, 2016

Couplet - 75, The Possession of Love, Righteousness

Kural in Tamil :

அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்து
இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு.


Transliteration:


Anbuttru amarndha vazhakkenba vaiyagaththu
Inbutraar yeidhum sirappu.


Translation :


Sweetness on earth and rarest bliss above,
These are the fruits of tranquil life of love.


Meaning :

They say that the felicity which those who, after enjoying the pleasure (of the conjugal state) in this world, obtain in heaven is the result of their domestic state imbued with love.


Explanation :

The life of a person who loves others as his own is filled with joy and warmth. There is no hatred or sadness in their life. The name and fame such a life will acquire is not only prevalent when the person is alive but also after the persons departs this earth. They are virtually living and remembered by everyone in this world for the great life that they loved through. Thiruvalluvar says, a life filled with love brings glory not only while you live but also after death.